MENU

使用BBR给服务器加速

February 9, 2018 • 个人博客

本文只推荐使用几位大佬的一键脚本。

目前一键暂不支持 CentOS系统而且,该一键脚本在 Ubuntu14 下执行会出问题。

支持系统: Debian8 / Ubuntu16 +

谢谢@Leonn 的博客 收集以下内容。

落雨无声版本
原文地址:https://ylws.me/tech/68.html

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/FunctionClub/YankeeBBR/master/bbr.sh && bash bbr.sh install

Vicer版本
原文地址:https://moeclub.org/2017/06/24/278/

wget --no-check-certificate -qO 'BBR_POWERED.sh' 'https://moeclub.org/attachment/LinuxShell/BBR_POWERED.sh' && chmod a+x BBR_POWERED.sh && bash BBR_POWERED.sh

91Yun版本
原文地址:https://www.91yun.org/archives/16781

wget https://raw.githubusercontent.com/singhigh/502newbbr/master/502newbbr.sh
chmod +x 502newbbr.sh
./502newbbr.sh
Tags: None
Archives QR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code